Edström: Dialogforum i Botkyrka


 

 


Dialogforums syfte är att utgöra en kompletterande kontaktyta mellan invånarna och de förtroendevalda. Så fungerar det också. Riktlinjerna betonar vidare dialogforum som något politikerna behöver. Utvärderingen visar dock att politikerna inte nödvändigtvis delar den bedömningen.

I sin sammanfattning skriver Nina Edström bland annat: ”Att ständigt förbättra strukturen för områdesutveckling, områdesperspektiv och kompletterande kontaktytor är en ansträngande men också nödvändig verksamhet för en heterogen kommun som Botkyrka. Om formen dialogforum ska behållas även i fortsättningen krävs att de förtroendevalda är betydligt mer försiktiga och uppmärksamma än vad som är fallet idag. Vilka frågor kan bli föremål för dialog, och i så fall när? Och vem ska fånga upp frågor som börjar i kommunala bolag men som i likhet med fallet Albyberget så småningom, men för sent, blir en fråga för kommunfullmäktige?”Recensera produkt